Laura Albulescu, Andra Matzal (coord.)

Prima dată, ŞTIRILE ZILEI

Prin urmare, o entitate care adoptă IFRS poate determina dacă un angajament existent la data trecerii la Prima dată conţine un contract de leasing, pe baza faptelor şi circumstanţelor existente la acea dată. O entitate poate încheia un angajament care nu îmbracă forma legală a unui contract de leasing, dar care conferă dreptul de a utiliza un activ de exemplu, un element de imobilizări corporale în schimbul unei plăţi sau al unei serii de plăţi.

Reprezintă exemple de angajamente în care o entitate furnizorul poate conferi un astfel de drept de utilizare a unui activ unei alte entităţi cumpărătoruladesea împreună cu servicii conexe: — angajamentele de externalizare de exemplu, externalizarea funcţiilor de procesare a datelor unei entităţi ; — angajamentele din industria telecomunicaţiilor în care furnizorii capacităţii reţelei încheie contracte pentru a furniza cumpărătorilor drepturi la această capacitate; — contractele ferme sau alte contracte similare în care cumpărătorii trebuie să efectueze plăţi specificate indiferent dacă intră sau nu în posesia produselor sau a serviciilor contractate de exemplu, un contract ferm pentru a obţine, în mod substanţial, întreaga producţie a unui generator de energie al unui furnizor.

IFRS 1 Aplicarea pentru prima dată a IFRS

IFRIC 4 Determinarea măsurii în care un angajament este sau conţine un contract de leasing trebuie să se bazeze pe fondul economic al angajamentului şi necesită o evaluare a măsurii în care: a îndeplinirea angajamentului depinde de utilizarea unui anumit activ sau a anumitor active activul ; şi b angajamentul conferă dreptul de utilizare a activului.

IFRIC 4 Dacă un nu destul de destul pentru întâlniri online conţine un contract de leasing, acel contract de leasing trebuie clasificat drept leasing financiar sau leasing operaţional în conformitate cu punctele din IAS Exemplu O societate A prima dată închieie un acord cu un terţ B furnizorul în baza căruia acesta din urmă îi furnizează o cantitate minimă de gaze naturale, necesară în producţia sa pe o perioadă specificată de timp.

prima dată

Furnizorul proiectează şi construieşte o instalaţie lângă instalaţiile cumpărătorului pentru a produce gazele naturale necesare acestuia. Cu toate acestea, furnizarea de gaze naturale din alte surse nu este fezabilă din punct de vedere economic. Cu toate acestea, la începutul acordului, furnizorul nu are intenţia de a extinde sau modifica această instalaţie.

Instalaţia este concepută pentru a satisface doar nevoile cumpărătorului. Cumpărătorul trebuie să plătească taxa de capacitate fixă indiferent dacă utilizează sau nu producţia instalaţiei.

Furnizorul suportă creşterile de costuri generate de operaţiunile ineficiente ale instalaţiei. Acest acord conţine un contract de leasing.

Traducere "pentru prima data" în engleză

Instalaţia este identificată în mod explicit în acord şi executarea acestuia depende de instalaţie. Cumpărătorul a obţinut dreptul de a utiliza instalaţia deoarece aceasta este concepută pentru a satisface numai nevoile sale, iar furnizorul nu intenţionează să extindă sau să modifice instalaţia. Preţul plătit de cumpărător nu este un preţ fix pe unitate şi nici egal cu preţul de piaţă pe unitatea de producţie la data livrării produsului.

Anumite contracte de leasing operaţional ar putea fi reclasificate în categoria contractelor de leasing financiar. În acest caz, entitatea va recunoaşte la data trecerii la IFRS activul primit în leasing cu amortizarea corespunzătoare, datoria evaluată conform IAS 17 şi va imputa rezultatului reportat eventuala diferenţă. Beneficiile angajaţilor O entitate care aplică pentru prima dată IFRS poate alege să recunoască toate câştigurile şi pierderile cumulate la data trecerii la Prima dată, chiar dacă aplică abordarea coridor potrivit IAS 19 pentru câştigurile şi pierderile dating online romantic. Diferenţe de conversie cumulate IAS prima dată Efectele variaţiei cursurilor de schimb valutar impune unei entităţi: a să clasifice unele diferenţe de conversie drept componentă separată de capitaluri proprii alte elemente de rezultat global ; şi b la cedarea unei operaţiuni din străinătate, să transfere diferenţa de conversie cumulată aferentă acelei operaţiuni din străinătate inclusiv, dacă este cazul, câştigurile şi pierderile din operaţiunile de acoperire împotriva riscurilor aferente în contul de profit şi pierdere ca parte a câştigului sau a pierderii din cedare.

Totuşi, o entitate care adoptă pentru prima dată IFRS nu trebuie să se conformeze acestor dispoziţii pentru diferenţele de conversie cumulate care au existat la data trecerii la IFRS.

Dacă o entitate care adoptă pentru prima dată IFRS utilizează această scutire: a diferenţele de conversie cumulate pentru toate operaţiunile din străinătate sunt presupuse a fi zero la data trecerii la IFRS-uri; şi b câştigul sau pierderea la o cedare ulterioară a unei operaţiuni din străinătate trebuie să excludă diferenţele de conversie apărute înainte de data trecerii la IFRS-uri şi trebuie să includă diferenţele de conversie ulterioare.

You, however, are being put under for the first time. Ai avea democrație adevărată pentru prima dată în istoria omenirii. You'd have true democracy for the first time in human history. Adică, am acceptat toate pozițiile pentru prima dată. I mean, I'm making all the choices for the first time.

Tranzacţii cu plata pe bază de acţiuni O just staffordshire dating care adoptă pentru prima dată IFRS este încurajată, dar nu i se impune, să aplice IFRS 2 Plata pe bază de acţiuni pentru instrumentele de capitaluri proprii care au fost acordate înainte sau la data de 7 noiembrie De asemenea, o entitate care adoptă pentru prima dată IFRS este încurajată, dar nu i se impune, să aplice IFRS 2 pentru instrumentele de prima dată proprii care au fost acordate după 7 noiembriedar care au intrat în drepturi înainte de cea mai recentă dintre următoarele date a data trecerii la IFRS-uri şi b 1 ianuarie Totuşi, dacă o entitate care adoptă pentru prima dată IFRS alege să aplice Prima dată 2 unor astfel de instrumente de capitaluri proprii, ea poate face astfel doar dacă a prezentat în mod public valoarea justă a respectivelor instrumente de capitaluri proprii, determinată la data dating site pentru fanii cursei, astfel cum se defineşte în IFRS 2.

O entitate care adoptă pentru prima dată IFRS este încurajată, dar nu i se impune, să aplice IFRS 2 pentru datoriile skinny girl dating rezultă din tranzacţiile cu plata pe bază de acţiuni care au fost decontate înaintea datei de trecere la Prima dată.

Traducere "prima data" în engleză

O entitate care adoptă pentru prima dată IFRS este, de asemenea, încurajată, dar nu i se impune să aplice IFRS 2 datoriilor care au fost decontate înainte de 1 ianuarie Pentru prima dată la care se aplică IFRS 2, unei entităţi care adoptă pentru prima dată IFRS nu i se impune să retrateze informaţii comparative, în măsura în care informaţiile sunt corelate cu o perioadă sau o dată anterioară datei de 7 noiembrie Modificările în valoarea provizionului pentru dezafectare inclus în costul imobilizărilor corporale.

Conform IAS 16, costul unui element de imobilizări corporale include estimarea iniţială a costurilor de demolare şi înlăturare a elementului şi de reconstituire a zonei în care acesta s-a prima dată.

IAS 37 conţine dispoziţii privind modul de evaluare prima dată provizioanelor din dezafectare, reconstituire şi de natură similară. Modificarea valorii provizioanelor poate surveni ca urmare: -a modificării valorii resurselor necesare pentru decontarea lor sau a momentului decontării; -a modificării ratei de actualizare; -a trecerii timpului.

Primele două tipuri de modificări vor fi contabilizate astfel: 1 Dacă se utilizează tratamentul de bază al IAS 16, suma va fi adăugată sau dedusă din valoarea contabilă a imobilizării. În cazul în care suma depăşeşte valoarea contabilă a activului, excedentul se impută cheltuielilor. Creşterea datoriei va afecta rezerva din reevaluare existentă, iar excedentul va determina înregistrarea unei cheltuieli.

În cazul în care o scădere a datoriei depăşeşte valoarea contabilă care prima dată fi fost recunoscută dacă activul ar fi fost înregistrat în baza modelului costului, excesul trebuie recunoscut imediat în profit sau pierdere.

prima dată

O modificare a datoriei este un indiciu că activul ar putea să necesite să fie reevaluat pentru a asigura faptul că valoarea contabilă nu diferă semnificativ de cea care ar fi determinată utilizându-se valoarea justă la data bilanţului. Dacă este necesară o reevaluare, toate activele din acea clasă trebuie reevaluate.

Se gândește la magnitudinea situație pentru prima dată. He's thinking about the size of it for the first time now. Am văzut-o azi pentru prima dată. I saw her today for the first time.

Orice astfel de reevaluare trebuie luată în calcul la determinarea valorilor ce vor fi înregistrate în profit sau pierdere şi în capitalurile proprii. Modificarea valorii datoriei ca urmare a trecerii timpului reprezintă costul finanţării contul Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor.

В своих забавах он отыскал последнюю, смертельно опасную игрушку, способную разрушить все, что еще оставалось от человеческой цивилизации - но любой исход для Элвина все равно оставался игрой.

Aplicarea retrospectivă a IFRIC 1 ar presupune determinarea acestor modificări din perioadele anterioare. Deoarece o astfel de abordare nu ar fi practică o entitate poate aplica excepţia prevăzută de IFRS 1 ce presupune: -determinarea valorii actualizate a provizionului pentru dezafectare la data trecerii la IFRS, -determinarea datoriei care ar fi fost capitalizată în costul activului, -calculul amortizării cumulate până la data trecerii la IFRS.

Entitatea a achiziţionat un utilaj la 1 ianuarie cu o durată de viaţă utilă de 40 de ani. Valoarea actualizată a provizionului pentru dezafectare la 1 ianuarie este de 80 u.

Valoarea actualizată a provizionului la 1 ianuarie este 70 u. Va recunoaşte provizionul pentru dezafectare de 80 u. Va majora amortizarea utilajelor cu 5,25 u. Şi va diminua rezultatul reportat cu 15,25 u. Exemplu Dacă entitatea utilizează opţiunea valorii juste drept cost prezumat pentru evaluarea utilajului care este purtătorul unei datorii pentru dezafectare, valoarea justă este valoarea brută.

În acest caz, valoarea provizionului pentru dezafectare la data trecerii la IFRS va fi afectată rezultatului reportat. Pentru datoriile de dezafectare recunoscute pentru activele aferente exploatărilor de petrol şi gaze entităţile trebuie: a să evalueze datoriile existente la data trecerii la IFRS-uri în conformitate cu Prima dată 37; şi b să recunoască la rezultatul reportat orice diferenţă între această valoare şi valoarea contabilă a acestor datorii la data trecerii la IFRS-uri, determinată în conformitate cu reglementările anterioare.

Prima dată

Când societatea mamă aplică IFRS înaintea unei filiale, filiala poate evalua activele şi datoriile fie la valorile incluse în situaţiile consolidate, fie la valori determinate în conformitate cu IFRS 1 la data trecerii la IFRS.

O opţiune similară este disponibilă şi prima dată asociate sau asocierilor în participaţie care aplică pentru prima dată dată IFRS la o dată anterioară sau ulterioară societăţii mamă.

Alte opţiuni facultative Pot fi utilizate dispoziţiile tranzitorii prevăzute de respectivele standarde şi interpretări pentru: — activele financiare şi necorporale contabilizate conform Prima dată 12, IFRIC 12 este o interpretare care clarifică modul în care se aplică prevederile Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară IFRS pentru acordurile de concesiune a serviciilor.

IFRIC 12 clarifică modul în care este recunoscută în conturile concesionarului infrastructura care face obiectul acordului de concesiune a serviciilor. În cazul în care, pentru un anumit acord de servicii, este imposibil pentru un concesionar să aplice IFRIC 12 retroactiv la începutul celei mai recente perioade prezentate, atunci el trebuie: a să recunoască activele financiare şi imobilizările necorporale existente la începutul celei mai recente perioade prezentate; b să folosească valorile contabile anterioare ale acelor active financiare şi imobilizări necorporale oricum ar lj mckanas dating fost clasificate anterior drept valorile lor contabile de la data respectivă; şi c să testeze pentru depreciere activele financiare şi imobilizările necorporale recunoscute la acea dată, iar dacă acest lucru nu este posibil, atunci valorile trebuie testate pentru depreciere la începutul perioadei curente.

În mod alternativ, o entitate poate primi numerar de la clienţi pentru achiziţia sau construcţia unor astfel de elemente de imobilizări corporale.

prima dată

În mod tipic, clienţii trebuie să plătească sume suplimentare pentru cumpărarea de bunuri sau servicii în funcţie de utilizarea acestora. Dacă entitatea ajunge la concluzia că definiţia unui activ este respectată, ea trebuie să recunoască activul transferat drept un element de imobilizări corporale, în conformitate cu IAS 16 şi să evalueze costul acestuia la recunoaşterea iniţială drept valoarea sa justă.

O entitate poate accepta să furnizeze unul sau mai multe servicii în schimbul elementului transferat de imobilizări corporale, cum ar fi conectarea clientului la o reţea, oferirea unui acces continuu la furnizarea de bunuri sau servicii sau ambele. Recunoaşterea veniturilor Dacă este identificat un serviciu, entitatea trebuie să recunoască veniturile atunci când serviciul este prestat în conformitate cu IAS Dacă se identifică mai multe servicii identificabile separat, IAS 18 prevede ca valoarea justă a contraprestaţiei totale primite sau de primit pentru acord să fie alocată fiecărui serviciu, iar criteriile de recunoaştere din IAS 18 se vor aplica ulterior fiecărui serviciu.

Dacă un serviciu continuu este identificat ca parte a acordului, perioada în care trebuie să se recunoască veniturile din acel serviciu este în general determinată prima dată termenii acordului cu clientul. Dacă acordul nu specifică o perioadă, veniturile trebuie recunoscute pe o perioadă care să nu fie mai mare decât durata de viaţă utilă a activului transferat utilizat pentru furnizarea serviciului continuu.

O entitate care adoptă pentru prima dată standardele poate aplica prevederile tranzitorii din IFRIC 18 Transferuri de prima dată de la clienţi. Potrivit acestor prevederi, o entitate trebuie să aplice IFRIC 18 prospectiv transferurilor de active de la clienţi primite la data trecerii la IFRS sau ulterior acestei date. Aplicarea anterior prima dată date este permisă cu condiţia ca evaluările şi alte informaţii necesare pentru aplicarea interpretării transferurilor anterioare să fie obţinute în momentul în care au avut loc acele transferuri.

O entitate trebuie să menţioneze data la care s-a aplicat interpretarea. De asemenea, o entitate care adoptă pentru prima dată standardele poate desemna orice dată înainte de data tranziţiei la IFRS-uri şi poate aplica IFRIC 18 tuturor transferurilor de active de la clienţi primite la acea dată sau ulterior.